Henrik Hyrup Mahler

Født: 21. februar 1975

+45 20 96 46 56

hm@safe-con.eu

uddannelse

2002 – 2006

Diplomingeniør, Odense Teknikum

2001 – 2002

Adgangskursus, Odense Teknikum

1996 – 1997

Sergent, Sønderborg Sergentskole

1991 – 1995

Tømrerlærling, FH Byg Gelsted

ERHVERVSERFARING

2016 –

Projektleder og indehaver, Safe-Con ApS

Mine primære arbejdsopgaver består her af projektledelse, omfattende projektering, projektudvikling, og både internt og eksternt tilsyn.

2015 – 2016

Projektleder, Jens Sandberg A/S

Som projektleder for Jens Sandberg stod jeg for gennemførslen af en række større entrepriser, entrepriseledelse, tilsyn og styring i forbindelse hermed.

2014 – 2015

Projektchef, Status Consult ApS

Som projektchef hos Status Consult overså jeg gennemførslen af bl.a. Vidensbyen i Cortex Park, arbejdet havde særlig fokus på koordinering i mellem faggrupper, kvalitetssikring og økonomistyring m.m.

2011 – 2014

Projektleder, Jorton A/S

Som projektleder ved Jorton udførte jeg projektledelse og byggeledelse af en række større projekter, styret hovedsageligt som fagentrepriser og hovedentrepriser. 

2010 – 2016

Statiker og indehaver , MAHLER – Rådgivende ingeniør

Udarbejdelse af div. konstruktionsprojekter med alt lige fra simple bjælkeberegninger til femetagers boliger. Jeg har projekteret både for private og offentlige bygherrer

2010 – 2011

Projektleder og kalkulator, MN-entreprenøren A/S

Mit virke ved MN-entreprenøren A/S bestod hovedsageligt i at udføre anlægsopgaver, herunder også betonarbejder. Her stod jeg for kalkulationen af tilbuddene, kontrahering med hoved- og underentreprenør, projektledelse mv. Jeg har også forestået projektering af større kloak- og anlægsopgaver i forbindelse med konkurrenceprojekter, MN-entreprenøren A/S har deltaget i.

2006 – 2010

Konstruktionsingeniør, Henry Jensen A/S

Jeg var konstruktionsingeniør ved Henry Jensen A/S i knap 5 år. Jeg har arbejdet med mange aspekter inden for forskellige ingeniøropgaver, såsom projektering, tilsyn, byggeledelse, energiberegninger, myndighedsbehandling, udfærdigelse af byggeprogrammer osv. Det er dog især indenfor projektering, at jeg har brugt mine resurser – jeg har min force inden for konstruktioner: Jeg har projekteret alt lige fra parcelhuse over institutioner til etagebyggeri, herunder statik, stabilitet og fundering, og jeg har også erfaring med vej og anlæg.

2006 – 2010

Konstruktionsingeniør, Hundsbæk og Henriksen A/S

Projektering af etagebyggeri.

1998 – 2000

Tømrer, Overlund Tømrer- og Snedkerforretning A/S

Arbejdede som tømrer med nybyg og renovering i større og mindre omfang og var et halvt år i Norge i forbindelse med opførelsen af Statoils hovedkontor i Lilleaker.

1996 – 1998

Soldat i Hæren, Sergent, Prinsens Livregiment i Viborg

Jeg har tilbragt 3 år i hæren ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvor jeg havde rang af sergent. Jeg uddannede danske rekrutter og soldater fra Baltikum, der skulle udsendes til Bosnien. Jeg har været udsendt til Bosnien i ½ år i 1998.

1991 – 1995

Tømrerlæring, FH Byg – Gelsted

Tømrerlærling på godt og på ondt

Projekterfaring

2019 –

P-kælder, Munkebjerg Park

I forbindelse med opførsel af underjordisk P-hus på Munkebjerg Park for Barfoed Group P/S, udførte jeg projektering, herunder også elementprojektering, samt projektledelse og ingeniør-tilsyn og kvalitetssikring under udførslen. Kælderen er opført med loft af TT-elementer, båret af søjler og bjælker, endvidere dimensioneret til tung trafik og senere udvidelse – der bygges for under 50 mio.

2018 – 2019

Boliger, Flintagergårdsvej

Jeg varetog hverv som projektleder for projekteringen af 27 boliger i 2 plan for Manage And Build. Det er udført i betonelementer og skalmur, og tagkonstruktionen er udført som saksespær. Der er projekteret regnvand og spildevandsprojekt for projektet. Overfaldevand bliver håndteret i 2 regnbede, der projekteret med overløb til sø. Jeg har udført tilsyn på råhus og kloak under udførslen. Entreprisesum: Ca. 30 mio

2018 –

Erhverv, Munkebjerg Business Park

Mit ansvar omfattede projektledelse på projekteringen af 6 etagers bygning inkl. parkeringskælder på 2000 m² for Barfoed Group P/S. Bygninger er opført som søjle-bjælkesystem med delvis udkragede etager. Etager er udført i deltabjælker og huldæk. Der opføres 2 store underjordiske teknikrum, som udføres i in-situ beton. Stabiliteten bliver bliver opretholdt med efterspændte trappekerner. Som den første bygning i Danmark er efterspændningen udført med FATBARs, som normalt anvendes til efterspændning af vindmøllekonstruktioner. Der er ligeledes projekteret regnvand og spildevandsprojekt for delområdet. inkl. håndtering og forsinkelse af overfladevand for Vandcenter Syd. Jeg har udført tilsyn på råhus og kloak under udførslen der bygges for over 100 mio.

2018 –

Dagligvarebutik, Munkebjerg Park

I forbindelse med opførslen af Lidl-butik for Barfoed Group P/S, har jeg været projektleder for projekteringen. Det er udført i betonelementer og aluminiumsfacader med tagkonstruktionen i 23 meter limtræsbjælker som spær, med ståltrapez og grønne tage. Der er projekteret regnvand og spildevandsprojekt for bygningen.

Jeg har udført tilsyn på råhus og kloak under førslen. Der bygges for under 50 mio.

2018 –

Boliger og erhverv, Ryhavevej, Aarhus

Jeg har haft ansvar for projektering af konstruktioner, fundamenter og kloak, statiske beregninger, energiramme, samt tilsyn under opførslen i forbindelse med opførelse af 4.000 etagemeter lejlighedskompleks på fem etager med 350 m² erhverv (kontor) i stueplan og 4100 m² bolig samt P-kælder for en investorgruppe kaldet Haslehus ApS. Byggeriet er opført med betonelementer og beton in situ, hvortil etageadskillelsen er udført med huldæk. Bygningen er direkte funderet. Entreprisesum: ca. 105 mio

2017 – 2018

Boliger og erhverv, Dalumvej 33, Odense

Jeg stod for projektering af konstruktioner, statiske beregninger samt tilsyn, i forbindelse med opførelsen af 14 boliger og 3 restauranter i 2 etager med teknikkælder under den ene bygning for Sielemann Ejendomme. Bygningen er opbygget af porebeton som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes porebeton. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udgøres af huldæk. Tagkonstruktionen udgøres af præfabrikeret gitterspær. Bygningerne funderes direkte. Jeg forestod ligeledes byggeledelsen på denne sag, der stod færdig på blot 9 måneder. VITA ingeniører blev entreret som underrådgivere for installationer på denne sag. Entreprisesum: ca. 25 mio.

2018

Faaborg Forum

Om- og tilbygning af sportshal med ny multibane, træningslokaler skaterbaner og køkken til stordrift. Jeg forestod byggeledelse, sikkerhedskoordinator og tilsyn i forbindelse med opførelsen af Faaborg Forum, som underrådgiver til CREO arkitekter. Entreprisesum 25 mio.

2016 – 2017

Tilbygning, Marie Jørgensens Skole

Om- og tilbygning af eksisterende skole. Jeg forestod byggeledelse samt tilsyn i forbindelse med opførslen af projektet samt delprojektering af ingeniørydelser. Entreprisesum: ca. 17 mio.

2016 – 2018

Nyt Domicil, Svane Køkkenenet A/S

Jeg forestod byggeledelse samt tilsyn i forbindelsen med opførelsen af nyt domicil for Svane Køkkenet i Odense. Ca. 3.500 m² kontor og udstillingslokaler. Entreprisesum: ca. 22 mio.

2016 – 2018

Boliger, Thorsvej, Åbyhøj

Jeg var ansvarlig for ingeniør-projektering, herunder bl.a. projektering af konstruktioner, fundamenter og kloak samt statiske beregninger, i forbindelse med opførslen af 18 boliger i Åbyhøj der opføres i 2 etager for CP-byg. Projektet indeholder 5 punkt huse og ét længehus. Punkthusene er pælefunderet og opført i elementer og fremstår skalmuret. Længehuset er placeret oven på en eksisterende kælder fra en tidligere fjernvarmecentral. Bygninger er udført med 14 meter lange In-situ støbte betonbjælker, der understøttes af eksisterende kældervægge og In-situ støbte betonsøjler, der understøtter ovenstående elementer. Entreprisesum: ca. 25mio.

2016 – 2019

Boliger, Skrillinge

Jeg var stod for ingeniør-bistand ved opførelse af boliger, med MAB der styrer projektet og TKT som arkitekter for CP-byg. Som en del af ingeniør-bistand forestod forestod jeg bl.a. de statiske beregninger som omfatter konstruktioner i forbindelse med opførelsen af 3 bygninger i 2 plan med i alt 22 boliger. Byggeriet er opbygget af præfabrikeret træskelet elementer som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes i præfabrikeret treskelet vægge. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udføres i præfabrikeret træbjælkelag. Tagkonstruktionen udføres med præfabrikeret gitterspær. Bygningerne er funderet direkte.

2016

Ungdomsboliger, Stenfiskerkajen

Ved opførslen af 178 ungdomsboliger for KPC havde jeg ansvar for in-situ beton entreprisen, en Udførelse af in situ-betonentreprisen til 178 ungdomsboliger, herunder støbning af to parkeringskældere og gruber for skraldesug. Alle arbejderne er udført på pælefundering. Arbejderne er udført som underentreprenør for KPC. 7,5 mio.

2015 – 2016

Ombygning/Tilbygning, Spurvelundsskolen

Om- og tilbygning af Spurvelundskolen i fagentreprise, hvor jeg var projektleder for jord, kloak og beton, murer, element-leverance og -montage samt stålentreprisen. Entreprisesum ca. 11 mio

2014 – 2015

Affaldsterminal for centralt skraldesug i Odense C

Opførelse af bygning for centralt skraldesug for Odense Kommune. Arbejdet er udført i fagentrepriser, hvor jeg som entrepriseleder, har gennemført råhusentreprisen, med borede pæle, selvbærende terrændæk, element-leverance og -montage samt stålentreprisen. Entreprisesum: ca. 6,5 mio.

2014 – 2015

Bogense Søbad

I forbindelse med opførelse af Bogense Søbard for Nordfyns Kommune, havde jeg som entrepriseleder ansvar for støbning af selve trappeanlægget, der er placeret i vandet, hvor store dele af støbningerne er udført som undervandsstøbninger. Entreprisesum: ca. 2,5 mio.

2014 – 2015

Vidensbyen i Cortex Park

Jeg varetog hverv som chefbyggeleder ved opførelsen af Ny Forskerpark/Videnbyen for CREO-arkitekter, der er fællesdomicil for henholdsvis Den Fynske Forskerpark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Bygningen er fire separate bygninger med kontorfaciliteter i 3 etager, der samles i 4. og 5. etage. Bygningerne består af kontorer og en sportshal i glas. Sportshallen er udkraget og bliver båret af opsvejste stålgitre. Byggeriet er udført som fagentreprise og med ca. 100 mænd på pladsen, når der var flest. Arbejdet bestod i koordinering af arbejder faggrupperne imellem, økonomistyring, kvalitetskontrol mv. Byggeriet beløb sig i alt til 98 mio. og blev opført på 12 måneder.

 

Byggeriet beløb sig i alt til 98 mio. og blev opført på 12 måneder.

2014

Ombygning, Thurø Skole

Ved om- og tilbygning af Thurø skole var jeg projektleder for hovedentreprise med 12 fagentrepriser herunder. Licitationen var på knap 40 mio.

2011 – 2012

Etape 1 og 2, Hotel Sinatur, Nyborg,

I forbindelse med opførelse af hotel og konferencecenter i etape 1 samt renovering og implementering af ekstra etage på to eksisterende bygninger i etape 2 for Hotel Signatur, var jeg entrepriseleder, og udførte hertil også kvalitetssikring og tilsyn. Arbejdet involverede egenproduktion og styring af underentreprenører i fagentrepriserne til in-situ-beton, elementmontage og murer i egenproduktion. Byggeriet beløb sig i alt til 120 mio., hvor fagentrepriserne udgjorde ca. 26 mio.

2011 – 2012

Møntergården

Ny udstillingsbygning for Odense Bys Museer. Opførelse af spektakulært byggeri i Odense midtby. Arbejdsforholdene på projektet var præget af minimalt arbejdsrum og høj kompleksitet. Jeg havde ansvar for en ledelse af en omfattende egenproduktion og styring af underentreprenører i fagentrepriserne jord, kloak belægninger og egenproduktion in-situ beton, elementmontage og murer, herunder også kvalitetssikring og tilsyn. Byggeriet beløb sig i alt til 65 mio., hvor fagentrepriserne udgjorde ca. 13 mio.

2011 – 2013

Plejecenter Trekroner

Opførelse af Plejecenter Trekroner, der er Danmarks største passivhus. Jeg virkede som entrepriseleder for en fagentreprise omfattende in-situ-beton og elementmontage i egenproduktion, herunder også kvalitetssikring og tilsyn. Byggeriet beløb sig i alt til 198 mio. hvor fagentrepriserne udgjorde ca. 25 mio. Totalentreprenøren indkøbte selv elementer.

KURSER

  • Brandkursus ved DBI

  • Energikursus vedr. energirammeberegninger

  • Overgangen fra DS-normer til Eurocode

  • Koorporationens AB 92-kursus

  • Arbejdsmiljøkursus

Sprog

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629