Entrepriser

At lægge hele dit projekt/byggeri i hænderne på en rådgiver/entreprenør er en stor beslutning. At overgive projektet til en totalentreprenør/hovedentreprenør er en tillidssag.
Tillid etableres over tid og bygger på et samarbejde, hvor alle aftaler overholdes, og forventede resultater opnås. Det kræver bl.a., at de medvirkende i processen optræder troværdigt, pålideligt og ansvarligt.

Dit projekt er i de bedste hænder hos Safe-Con. Vi agerer som totalentreprenør/hovedentreprenør for dit projekt på baggrund af vores egenudviklede projektmodel, og vores mål er at skabe fejlfrie kvalitetsbyggerier, således at din vision for projektet kan blive til virkelighed. For at nå dette mål fokuserer vi på samspillet mellem byggeprocesserne ift. tid, økonomi og kvalitet.

Safe-Con kan ligeledes agere som rådgiver på dit projekt, hvor vi skærer dækningsbidraget fra de store totalentreprenører og køber mindre entrepriser og leverancer, hvor arbejdet, som gives pris på, ligger i firmaet som egenproduktion. På den måde kan vi bygge 7-10% billigere.

Safe-Cons ydelse:

 • Idé- og projektudvikling
 • Opstilling af budget
 • Ingeniørarbejde
 • Projekteringsledelse
 • Kalkulation og Indkøb
 • Projekt- og byggestyring
 • Økonomi og risikostyring
 • Mangelgennemgang
 • Afleveringsforretning
 • 1- og 5 års gennemgang
N

Idé- og projektudvikling

Safe-Con samler et team af specialister, som foretager en række specifikke overvejelser og undersøger om diverse projektideer er gennemførlige, ift. realiserbare ideer udfra geotekniske undersøgelser, konstruktionsløsninger, statikken, installationen mm.

N

Opstilling af budget

Safe-Con opstiller budgettet for projektet i samarbejde med bygherre. Arkitektgrundlag, statiske principper, fundering og bærende systemer danner grundlaget for budgetteringen af projektet, og da vi har ingeniørdisciplinen under eget tag, har vi mulighed for at udarbejde første økonomiske skøn på et tidligt stadie af projektet.

N

Ingeniørarbejde

Safe-Con udfører alle former for ingeniørydelser til byggeriet, med særlig fokus på projektering og udførsel af konstruktioner. Det samlede udvalg af ingeniørydelser er en del af Safe-Cons vision om en forenkling af byggeprocessen for bygherren, hvorfor det er afgørende at kunne tilbyde en alt-omfattende palette af rådgivningsydelser.

N

Projekteringsledelse

Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm. Vi sørger for, at bygherres ønsker bliver indarbejdet, for at tidsplanen bliver overholdt og for justering af budget i forhold til ændringer og tilkøb.

Vi har indsigt i projekteringsledelse og vores erfaring viser, at bygherre kan spare en masse tid og penge i projekteringsfasen ved at have projekteringsledelsen og ingeniørrådgivningen under samme tag.

Safe-Cons ydelser indenfor projekteringsledelse indebærer bl.a.:

 

 • Projekteringsledelse samt bidragelse til optimering af projekt
 • Afholdelse af projekteringsmøder
 • Udarbejdelse af projekteringstidsplan
 • Udarbejdelse af udbudstidsplan og planlægning af bestilling for bygherreleverancer
 • Udarbejdelse af byggebudget
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tidsplaner, tilbudslister, beskrivelser mv.
 • Indhentning af tilbud (udbudsportal Ajour)
 • Udarbejdelse af oplæg til entrepriseaftaler med fagentreprenører og rådgivere
 • Udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 • Sparring med bygherre vedr. setup omkring kvalitetssikring og D&V
 • Kontrahering med fagentreprenører samt opstartsmøder
N

Kalkulation og Indkøb

Safe-Con opretter digitale udbud igennem vores projektweb i tæt samarbejde med bygherre. Vi klarer alle processerne: vi udarbejder kontraktgrundlag, udbudsbrev, fælles betingelser, tilbudslister mm. I udbudsfasen sørger Safe-Con for kvalitetssikring af tegningsgrundlag, upload og opsætning samt styring af besigtigelser, spørgsmål, rettelsesblad mm. Safe-Con forestår en bedømmelse af de indkommende tilbud og sammensætter – under forhandling – det stærkeste team til opgaven.

Vi oplever ofte ved at varetage kalkulation og indkøb, at det giver bygherre friere hænder og færre bekymringer. Professionel assistance ift. kalkulation og indkøb af entreprise er en fordel for bygherre, som får det bedst mulige produkt for færrest penge.

N

Projekt- og Byggestyring

Safe-Con udfører projekt- og byggestyring fra projektudvikling til aflevering af projektet med konstant tilstedeværelse på byggepladsen.
Vi har mere end 12 års erfaring med projekt- og byggeledelse. Det ses desværre for ofte, at gode, men knap så erfarne folk, placeres på store eller komplicerede byggerier med et dårligt slutresultat til følge. Det kræver erfaring at lede et projekt og styre byggeriet til perfektion med et fortræffeligt resultat.

Vores grundidé er ganske enkel: at bevare en tæt kontakt til byggeprojektet fra start til slut og derigennem sikre en optimal økonomistyring som modsvarer vores høje krav til kvalitet i hele processen.

N

Økonomi- og risikostyring

Undersøgelser viser, at ¼ af danske projekter er succesfulde rent økonomisk. Når succesraten ikke er højere, skyldes det ofte, at bygherre og rådgivere har undervurderet, hvor omfattende et projekt typisk er. Således bliver det dyrere end beregnet, hvilket kan medføre, at projektet kører af sporet, da de økonomiske forudsætninger for projektet bliver urealistiske og risikable.

Safe-Con godkender faktura til betaling og fører byggeregnskab i vores eget regnskabssystem. Således er budgettet konstant overvåget, så risikoen for overforbrug kan ses på et tidligt stadie, og der kan handles så omkostningerne for projektet forbliver indenfor budgettet. Ved at spore og dokumentere alle omkostninger sikrer vi et konstant overblik over udgifterne.

Safe-Con overvåger løbende risici på projektet og holder bygherre nøje orienteret; lige fra idéudvikling og programmering over projektering og udbud til udførelse og aflevering af det færdige byggeri. Vi identificerer potentielle risici og dertilhørende årsager og konsekvenser, og vi analyserer risikoen og afgør om omfanget af risici kan accepteres. Mange års erfaring og et stort kendskab til økonomi- og risikostyring gør os i stand til at bistå bygherre i risici-identifikation og forebyggelse. Safe-Con er altid til stede på byggepladsen, og fordi vi har været med fra starten, har vi en stor viden om projektet, der sikrer, at projektet bliver bygget med minimal risici.

N

Mangelgennemgang

Safe-Con laver digital mangelgennemgang 2-3 gange gennem vores eget system før afleveringsforretningen. Vi oplever ofte, at mangelgennemgangen af projektet bliver udarbejdet samt udført med lidt for lette øjne, hvorved der ofte bliver overset betydningsfulde fejl for byggeriet.

Mangelgennemgangen bliver planlagt, imens tidsplanen for byggeriet bliver udformet. Vi indarbejder ca. 8 uger i tidsplanen til aflevering af projektet, og på den måde minimerer vi mangler i byggeriet og sikrer, at projektet bliver afleveret til tiden med højst mulig kvalitet.

N

Afleveringsforretning

Afleveringsforretningen er en vigtig del af projektet, som Safe-Con sørger for ift. entreprenører, leverandører og andre tilknyttede virksomheder. Garantien for projektet nedskrives, og der aftales en dato for 1- og 5 årsgennemgang. Hvis der stadigvæk er mangler efter mangelgennemgangen og udbedringen, dokumenteres disse, og der aftales et tidspunkt for udbedring.

Både i tid og økonomi er der god gevinst ved at sikre en grundig proces og inddragelse af byggeekspertise til vurderingsopgaverne.

N

1- & 5 års gennemgang

Safe-Con udfører 1- og 5 årsgennemgang for byggeriet. Da vi har kendskab til projektet fra idéudvikling til aflevering af det færdige byggeri, foregår gennemgangen med bygherrens visioner og interesser i fokus.
Safe-Cons projekt- og byggeledere besidder betragtelig erfaring med tilsyn og gennemgang af projekter, og de udfører opgaven med professionalisme og sans for detaljen.

Vi tænder for den digitale mangelgennemgang ved 1- og 5 årsgennemgangen, for på den måde at kunne se problemer fra tidligere og således sikre en optimal gennemgang. Under gennemgangen bliver alle de registrerede mangler nedskrevet og noteret i vores digitale system. Efter gennemgangen laves eftersynsprotokollen, som er et juridisk aftalegrundlag. Dette dokument skal underskrives af både bygherre og entreprenører. I dokumentet står aftaler nedskrevet, såsom: tidspunkt for udbedring af manglerne, økonomiske aftaler, mm.

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 - 5000 Odense C - Danmark - CVR-nr. 37388629